Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 marca, 2019 Tytuł artykułu

Obwodnica Brzegu w przygotowaniu!

Treść artykułu

1 kwietnia br. to planowany termin podpisania umowy na prace projektowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) i Koncepcji Programowej obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem przez rzekę Odrę.

1. Ogólny opis zadania

W ramach zlecanego STEŚ zostanie szczegółowo przeanalizowanych kilka możliwych do reali­zacji wariantów przebiegu obwodnicy, które zostaną poddane wielokryterialnej analizie porównawczej uwzględniającej szereg aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W ramach opracowania zostanie wykonany Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który będzie poprzedzony rocznymi inwentaryzacjami i obserwacjami środowiskowymi w terenie.

Na podstawie powyższych analiz zostanie rekomendowany najbardziej optymalny do realizacji wariant przebiegu drogi, dla którego w IV kwartale 2020 r. planuje się złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji przewiduje się w II kwartale 2021. Równolegle będą trwały prace etapu Koncepcji Programowej, w ramach których wśród kilku wariantów szczegółowych rozwiązań technicznych zostaną wskazane najlepsze, rekomendowane do realizacji. Zakończenie prac studialno-koncepcyjnych powinno nastąpić w IV kwartale 2021 r.
Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem przez rzekę Odrę i budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budową infrastruktury związanej z drogą, a także przebudową lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Brzegu. Możliwość wyeliminowania z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Nowy most na Odrze będzie posiadał duże znaczenie komunikacyjne regionalne i ponadregionalne – ze względu na fakt jego usytuowania w ciągu drogi krajowej w połowie odcinka drogi pomiędzy Wrocławiem i Opolem, uwzględniając ograniczenia nośności na moście przez Odrę w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej DW 396 oraz na moście w ciągu DW 458 pod Mikolinem. Nowy most przyczyni się również do poprawy warunków komunikacyjnych w przypadku sytuacji awaryjnych – ewakuacja ludności podczas powodzi w roku 1997 była niemożliwa z powodu zamknięcia mostu na rzece Odrze w Brzegu i Oławie, a w trakcie powodzi w roku 2010 zamknięcie istniejącego mostu w Brzegu było bardzo poważnie rozważane.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowana do prognozowanego ruchu, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Namysłów – autostrada A4. Realizacja inwestycji umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając w ten sposób na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 39.

2. Lokalizacja inwestycji

  • województwo: opolskie
  • powiat: brzeski
  • gminy: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza

3. Dane o planowanym przedsięwzięciu

  •  zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania obwodnica obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 39 dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. Ponadto zaprojektowany zostanie nowy most przez rzekę Odrę (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego), drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, pozostała infrastruktura związana z drogą, obwód utrzymania drogi, kanał technologiczny a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe obiekty inżynierskie oraz powiązanie z istniejącym terenem określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej studialnej.

  • okres realizacji inwestycji

Proces przygotowawczy: lata 2019 – 2021

Proces przygotowawczy obejmuje:

– opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i Koncepcja Programowa) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU): 30 miesięcy

– wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”: lata 2022 – 2026 (36 m-cy)

– etap prac projektowych (17 m-cy) obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRiD)

– etap realizacji robót (19 m-cy) obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych, wykup gruntów, roboty, nadzór inwestorski.

Planowane podstawowe parametry techniczne:

· klasa techniczna drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
· przewidywana długość drogi – ok 8,2 km
· nośność nawierzchni – 115 kN/oś;
· prędkość projektowa – Vp=80 km/h
· podstawowy przekrój drogi – 1×2 (1 jezdnia, 2 pasy ruchu);
· szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m
· skrajnia pionowa – min. 4,90 m

Poniżej przebieg obwodnicy Brzegu na mapie:

 

 

źródło informacji: www.gddkia.gov.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: