Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 marca, 2019 Tytuł artykułu

Program „Mama 4+” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Treść artykułu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303), którą realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Głównym celem ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury. Ponadto ustawa jest swego rodzaju uhonorowaniem i docenieniem trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreśleniem funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.

Ustawa zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom (po osiągnięciu wieku 60 lat), które urodziły i wychowały, albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom (po osiągnięciu wieku 65 lat), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczenie to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie (Dz. U. z 2019r. poz. 303).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie ustalane na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie będzie stanowić jej dopełnienie w wysokości do wysokości najniższej emerytury

Przypomnijmy, że wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:
1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dot. Programu „Mama 4+” można uzyskać na stronie internetowej: https://www.opole.uw.gov.pl/program-mama-4 lub https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

Nie zapomnij udostępnić: