Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami psychoaktywnymi”

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZEGU

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 14.02.2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami psychoaktywnymi”.
Przewidywana wysokość dotacji do 15.000 zł.
Burmistrz Brzegu zaprasza do składania ofert.

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32 , art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
3. Program Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.).
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.).
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).

Nie zapomnij udostępnić: