- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Podsumowanie projektu Aktywny Kreatywny Maluch

Pod koniec stycznia 2019 r. w brzeskich przedszkolach zakończyliśmy realizację projektu unijnego „Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg”. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 – Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Pierwotnie zaplanowano w projekcie udział 900 dzieci, jednakże zainteresowanie było znacznie większe. W sumie w zajęciach dodatkowych udział wzięło 1193 dzieci, w tym 580 dziewczynek i 613 chłopców.

Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane w projekcie zadania:

– utworzonych zostało 6 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego,

– od września 2017 r. do stycznia 2019 r. (z uwzględnieniem dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej) w przedszkolach odbywały się zajęcia dodatkowe – z języka angielskiego, logorytmiki, języka migowego, szachowe oraz z programowania – łącznie 2 365 godzin.

Z podsumowania zajęć z języka angielskiego prowadzonego w PP7 czytamy:

Nauczanie języka angielskiego miało na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Wspomagało rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażało dziecko do pracy w grupie, rozwijało jego wrażliwość.
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu koncentruje się głównie na nauczaniu tylko dwóch sprawności. Są nimi słuchanie i mówienie.
W zakresie umiejętności słuchania, oswajałam dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowałam poprawną wymowę i intonację.
Rozwijanie sprawności mówienia głównie polegało na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.
Najistotniejszym celem zajęć językowych prowadzonych w ramach projektu było tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym.

– od września 2017 r. do grudnia 2018 r. (z uwzględnieniem dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej) w Przedszkolu Integracyjnym PP7 dodatkowo odbywały się zajęcia
z arteterapii, muzykoterapii, dogoterapii oraz teatralne – łącznie 275 godzin.

W sprawozdaniu sporządzonym przez Nauczycieli prowadzących zajęcia czytamy m.in.:

Program zajęć rytmiczno – ruchowych oraz muzykoterapii realizowany w ramach projektu zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno – zdrowotnej. Treści programowe dostosowane były do wieku oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Podstawowymi założeniami programu było rozbudzanie u dzieci zamiłowania do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijanie pamięci muzycznej
i ruchowej oraz umiejętności uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiazaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno – ruchowe miały przyczynić się do wykształcenia u dzieci zamiłowania do muzyki, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

Cele szczegółowe programu zakładały kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, rozwijanie słuchu muzycznego, zdolności motorycznych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, umiejętności tanecznych. Zawarte były w tematyce zajęć t.j. Zabawy integrujące; Deszczowe dźwięki; Aktywne muzykowanie; Najpiękniejsze kolędy; Muzyka najlepszy lek na duszę; Dzień Babci i Dziadka; Tworzymy muzykę; Bawimy się ruchem
i rytmem; Zabawy na wiosennej łące. W efekcie prowadzonych zajęć dzieci rozpoznają dźwięki krótkie i dłuższe, recytują rytmicznie proste teksty, śpiewają poznane piosenki, znają i wykonują proste układy taneczne, interpretują ruchowo treści piosenek, reagują ruchem na zmianę miary taktu, reagują ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, rozpoznają nastrój w muzyce, wystukują proste układy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, potrafią współpracować w zespole.

Zajęcia teatralne miały na celu przede wszystkim rozwijać i stymulować sferę emocjonalną dzieci- ich zdolność odczuwania i postrzegania świata. Zabawy w teatr wywierają bowiem duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy. Daje dzieciom wiele satysfakcji.
Często dzieci brały udział w odtwarzaniu treści utworu. To skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć teatralnych dziecko dowiaduje się też, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaca swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Przedszkolak w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami, przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach.
Zabawa teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.

Oprócz zajęć teatralnych w ramach projektu dzieci miały możliwość dwa razy uczestniczyć w przedstawieniach Teatru „Akademia Wyobraźni”. Obejrzały spektakle: Czerwony Kapturek i Wędrówki Stasia. Ponadto dwa razy spotkały się z instruktorką zajęć teatralnych z Brzeskiego Centrum Kultury.

– od kwietnia go grudnia 2018r. dzieci uczestniczące z zajęciach wzięły udział w wyjazdach do teatru i ZOO,

– we wrześniu 2017 odbyły się warsztaty dla nauczycieli brzeskich przedszkoli z programowania pn. ”Od japońskich szachów do programowania w ruchu”. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie metodyki nauczania programowania,

– 5 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe ( 3 nauczycieli z oligofrenopedagogiki, 1 nauczyciel z Edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, 1 nauczyciel z logopedii ),

– w przedszkolu PP8 wydłużono czas pracy o 1,5 h w roku szkolnym 2017/2018 oraz od września 2018r. do 3 stycznia 2019r.,

– dla wszystkich placówek zakupiono komplet pomocy dydaktycznych.

Dodatkowo, z powstałych w ramach projektu oszczędności zakupione zostały do każdej placówki tablice interaktywne, projektor oraz zestaw multibooków.