Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 września, 2018 Tytuł artykułu

BPEC przygotowany do kolejnego sezonu grzewczego

Treść artykułu

Mimo, że pogoda za oknem nie zapowiada zbliżającej się zimy, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowane jest już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Przygotowania do niego zaczęły się, jak zresztą co roku, jeszcze przed zakończeniem się poprzedniej zimy. Dzieję się tak dlatego, że czas niezbędny na przeprowadzony wielu inwestycji jest stosunkowo długi, a samo jej wykonanie musi być dobrze zaplanowane i przygotowane.

Sezon letni był dla BPEC okresem intensywnych prac remontowych oraz inwestycyjnych, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do Odbiorców. Od kilku lat działania te dodatkowo komplikuje fakt, iż coraz więcej mieszkańców miasta korzysta z ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej, która pracuje przez cały rok. Realizacja zadań musi być zatem dobrze przemyślana aby do minimum ograniczyć niedogodności z nimi związane, zarówno dla klientów Spółki jak i pozostałych mieszkańców Brzegu.

W tym roku kontynuowane były działania związane z modernizacją sieci ciepłowniczej. W rejonie ulic Ofiar Katynia i Kamiennej wymieniono 358 metrów sieci. Stara sieć, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, została zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną, charakteryzującą się znacznie niższymi stratami ciepła. Prace o podobnym zakresie przeprowadzone zostały również w rejonie ulic Piwowarskiej i Ofiar Katynia. Wymieniona została tam sieć ciepłownicza o długości 286 metrów. Zmodernizowany został również odcinek sieci w rejonie ulic Poprzecznej i Morcinka o łącznej długości 418 metrów. Także i w tych miejscach stara, wysłużona sieć została wymieniona na sieć preizolowaną. W wyniku wymiany rurociągów i zastosowania technologii preizolowanej nastąpi ograniczenie strat energii cieplnej przy przesyle oraz zwiększenie niezawodności sieci i zapewnienie ciągłości dostaw  ciepła dla mieszkańców miasta. Zmniejszeniu ulegnie ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dzięki mniejszej ilości spalonego węgla, rocznie trafi do atmosfery około 300 ton dwutlenku węgla mniej niż dotychczas.

Choć tego typu prace modernizacyjne wiążą się często z utrudnieniami w ruchu samochodowym oraz pieszym, są one konieczne. Sieć ciepłownicza, jak każda inna infrastruktura ulega zużyciu, co może wiązać się z występowaniem awarii, a tym samym z przerwami w dostarczaniu ciepła. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, BPEC już od kilku lat sukcesywnie modernizuje miejską cieć ciepłowniczą, która obecnie jest już w większości oparta o nowoczesne systemy rur preizolowanych.

Sezon letni jest również okresem, w którym wykonuje się działania związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej kolejnych odbiorców. W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach, do grona klientów Spółki dołączyli kolejni Odbiorcy. Duże zainteresowanie ofertą BPEC sprawia, że w kolejce do przyłączenia w 2019 r. czekają kolejne obiekty.

Kolejną istotną inwestycją w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła jest modernizacja jednego z dwóch kominów stalowych zlokalizowanych na terenie głównej kotłowni przy ul. Ciepłowniczej, która zakończona zostanie pod koniec roku.

Ponadto w ramach obecnego sezonu remontowego przeprowadzono szereg remontów dotyczących źródła ciepła, sieci i przyłączy oraz węzłów ciepłowniczych. Planowane nakłady inwestycyjne na 2018r. wynosiły łącznie około 3,2 miliona zł, a na remonty około 0,67 miliona zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie inwestycje i remonty, które mogłyby wpłynąć na termin rozpoczęcie sezonu grzewczego zostały zakończone.

W ramach przygotowań do sezonu grzewczego, jak co roku, Spółka wysłała do administratorów i właścicieli przyłączonych obiektów zapytania dotyczące gotowości ich instalacji odbiorczych do sezonu grzewczego. Wiedza na ten temat sprawia, że służby techniczne BPEC mają pewność, że podczas uruchomienia dostaw ciepła nie dojdzie do niespodziewanych zdarzeń np. zalania ogrzewanych pomieszczeń.

Ostatecznie o tym kiedy rozpocznie się sezon grzewczy i tak zadecydują warunki pogodowe i Odbiorcy. Należy bowiem pamiętać, że to Odbiorca, składając wniosek, decyduje o terminie rozpoczęcia dostaw energii cieplnej do swojego obiektu.

Informacja: BPEC

Nie zapomnij udostępnić: