Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 maja, 2018 Tytuł artykułu

Uzasadnienie do uchwały w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego

Treść artykułu

UCHWAŁA NR XLIII/562/2018

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie: odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400, Dz.U. z 2017 r. poz. 850) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje

 • 1

Postanawia się odrzucić złożony w dniu 16 kwietnia 2018 roku wniosek mieszkańców
o przeprowadzenie referendum lokalnego, zawierający pytania:

 1. Czy jesteś za utworzeniem drugiego zakładu karnego w Brzegu?
 2. Czy jesteś za lokalizacją drugiego zakładu karnego w Brzegu przy ul. Saperskiej?

z powodu nie spełnienia wymogów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400, Dz.U. z 2017 r. poz. 850).

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Do Uchwały NR XLIII/562/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 14 maja 2018 rok

Uchwałą Nr XLII/559/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. powołano doraźną Komisję w celu sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym (dalej, jako ustawa). Powołana przez Radę Miejską Komisja przeliczyła karty z zebranymi do weryfikacji podpisami poparcia dla inicjatywy przeprowadzenia referendum oraz przeliczyła złożone podpisy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

Zgodnie z informacją – pismo USC.5364.1.8.2018 – liczba osób uprawnionych do głosowania w Gminie Brzeg na dzień 31.12.2017 roku wynosi 28.423 osoby.

Komisja doraźna ustaliła, iż w dniu 19 lutego 2018 roku pełnomocnik Inicjatora referendum poinformował Burmistrza Brzegu o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Wniosek zawierał następujące pytania referendalne:

 1. Czy jesteś za utworzeniem drugiego zakładu karnego w Brzegu?

TAK                        NIE

2.Czy jesteś za lokalizacją drugiego zakładu karnego w Brzegu przy ul. Saperskiej?

TAK                      NIE

Do wniosku załączono 411 kart z podpisami (oznaczonych numerami od 1 do 411), który niezwłocznie, tj. w dniu 17 kwietnia 2018 roku, został przekazany Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu. Przedmiotowy wniosek Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24.04.2018r. przekazała Przewodniczącej doraźnej Komisji – Pani Elżbiecie Kużdżał oraz Zastępcy Przewodniczącej – Pani Renacie Biss.

W dniu 23.04.2018r. do Urzędu Miasta w Brzegu wpłynęło pismo Inicjatora referendum zawierające dodatkowe 11 kart oznaczonych numerami od 412 do 422, zawierających podpisy popierające inicjatywę przeprowadzenia referendum.

Komisja stwierdziła, że:

1/ wniosek o przeprowadzenie referendum z dnia 16 kwietnia 2018r. został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym,

2/ łączna ilość załączonych do wniosku kart wyniosła 411 i zawierała 3353 podpisy,

3/ 11 kart zawierających 79 podpisów, które wpłynęły do Urzędu Miasta w dniu 23.04.2018r. w Brzegu, złożone zostały po terminie określonym ustawą.

Zgodnie z odesłaniem zawartym w przepisie art. 15 ustawy, 60 dniowy termin, w którym inicjator referendum zbiera podpisy mieszkańców chcących poprzeć jego inicjatywę i przekazuje wniosek o przeprowadzenie referendum wójtowi gminy/burmistrzowi liczony jest od dnia powiadomienia na piśmie wójta/burmistrza o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Termin powyższy upłynął w dniu 20 kwietnia 2018r. i najpóźniej w tym dniu Inicjator referendum obowiązany był złożyć w siedzibie Urzędu Miasta karty z podpisami poparcia. Należało, zatem uznać, że karty z podpisami poparcia, które wpłynęły do Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2018r. złożone zostały po terminie, zatem nie mogły zostać przez Komisję uwzględnione.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie – poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego. Komisja weryfikując wniosek działa na podstawie ustawy, w tym treści: art. 14. ust. 1, zgodnie z którym w terminie 60 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, inicjator przeprowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie. Zgodnie z ust. 2 podpisy zbiera się na kartach, z których każda zawiera informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać. Karta zawiera również: 1) nazwiska i imiona członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika, jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli (…). Zgodnie z ust. 3 omawianego przepisu podpisy popierające wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy mieszkańców można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów. Natomiast mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. Wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne (ust.4).

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Natomiast według ust. 3 do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum lub jego pełnomocnika. Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, składać komisji dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. Komisja może również żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich wyjaśnień i przedstawienia dowodów.

Pismem dnia 23 kwietnia 2018r. Komisja zaprosiła do udziału w pracach Inicjatora referendum, którego przedstawiciele brali udział w pracach Komisji.

Komisja wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku organowi określonemu w art. 12 ust. 1(tj. do dnia 16 maja 2018 roku).

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Komisja skierowała do Inicjatora referendum wezwanie z pytaniami:

 1. Czy Inicjator referendum podał do wiadomości mieszkańców Gminy Brzeg, jaki jest przedmiot zamierzonego referendum?
 2. W jaki sposób i kiedy nastąpiło podanie do wiadomości w gminie informacji, o której mowa w punkcie 1?
 3. Czy w informacji o zamierzonym referendum zawarte było pytanie lub pytania referendalne albo warianty zaproponowane do wyboru?

 

W odpowiedzi na zapytanie Komisji Inicjator złożył w dniu 27 kwietnia 2018r. pismo wyjaśniające.

Po zapoznaniu się z treścią w.w. pisma Komisja stwierdziła, że informacje takie przekazywane były przed dniem 19 lutego 2018 r., natomiast nie wykazano przekazania tych informacji po tej dacie.

 

W trakcie badania prawidłowości złożonego wniosku Komisja stwierdziła następujące wady zawarte w kartach z podpisami poparcia inicjatywy referendalnej:

 

 • Z łącznej ilości 411 kart złożonych w terminie do wniosku o przeprowadzenie referendum: 194 karty zawierające 1688 podpisów nie spełniały wymogów ustawy o referendum lokalnym. Stwierdzono brak:

– nazwisk i imion członków grupy (Inicjatora),

– imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania pełnomocnika,

– informacji, że poparcia nie można wycofać.

Dotyczy to kart numer: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,117, 120,121,122,123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,182,183,184,185,186,187,188,189, 191, 192,193,194,195,196,197, 226, 228, 229,230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 273, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 321, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,341,342,343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,351,352, 353,354, 355, 356, 357,358, 359, 360, 365, 369, 373, 374, 375, 376, 411.

Dodatkowo Komisja wskazuje, że na powyższych kartach 1195 pozycji nie zawierało daty złożenia poparcia, a w 75 przypadkach poparcie zostało udzielone przez dniem 19 lutego 2018r.

W związku z brakiem na kartach elementów wymaganych ustawą (art. 14 ust. 2 ustawy), Komisja nie weryfikowała poprawności złożonego poparcia przez osoby wykazane na tych kartach.

 1. pozostałe karty numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 118, 119, 190 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 242, 243, 249,250, 268,269, 272, 274, 275, 276, 277, 278 ,279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,305, 306, 307 314, 315 318,319,320, 322,323,324,325,326,327,328, 330, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 zawierają informacje, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.

 

Następnie Komisja dokonała sprawdzenia danych osób zawartych na prawidłowo sporządzonych kartach tj. 1665 wpisów poparcia, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy. W wyniku weryfikacji stwierdzono:

693 poprawnie złożonych wpisów poparcia dla inicjatywy przeprowadzenia referendum,

972 wadliwie złożonych wpisów poparcia dla inicjatywy referendum.

Wady udzielonego poparcia wynikały z:

 1. braku wskazania imienia – 3,
 2. braku poprawnego wskazania adresu zamieszkania – 806, z czego:

– brak wpisu nazwy miejscowości – 796,

– brak wpisu całego adresu – 3

– brak wpisu nazwy ulicy – 2

– brak wpisu nazwy ulicy i numeru domu – 4

– brak wpisu numeru domu – 1

 1. braku prawidłowego numeru PESEL – 92,
 2. braku podania daty poparcia przez popierającego lub wskazania daty poza okresem określonym w art. 14 ust. 1 ustawy – 18,
 3. braku podpisu osoby udzielającej poparcia – 6,
 4. nie figurowania w stałym rejestrze wyborców – 224,

Ponadto wskazać należy, iż weryfikując dane zawarte na kartach stwierdzono 14 przypadków powtarzających się wpisów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu  liczba osób uprawnionych do głosowania w referendum lokalnym wynosi na dzień 31.12.2017 roku 28423 osoby. Mając na uwadze dyspozycje art. 4 ust. 1 ustawy, referendum przeprowadza się (…) na wniosek, co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy (…). W wyniku weryfikacji złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum ustalono, iż liczba prawidłowo złożonych wpisów poparcia pod inicjatywą referendalną wynosi 693. Tym samym wymagany próg 10% (tj. liczby 2842) nie został osiągnięty, a zatem nie został spełniony warunek ustawowego progu poparcia dla wniosku o przeprowadzenie referendum.

Z uwagi na powyższe Komisja odstąpiła od dalszej oceny czy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

Nie zapomnij udostępnić: