Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 stycznia, 2018 Tytuł artykułu

Meldunkowe zmiany od początku tego roku

Treść artykułu

Informujemy, że od 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 657  z późn. zm.). Największa zmiana dotyczy utrzymania obowiązku meldunkowego, a przepisy dotyczące terminu jego zniesienia zostały uchylone. Nowością jest dodatkowa możliwość dokonania wszystkich czynności dotyczących dopełnienia obowiązku meldunkowego (zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania) w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz możliwości dołączenia dokumentów w formie odwzorowania cyfrowego.

Aby dokonać zameldowania lub wymeldowania drogą elektroniczną należy posiadać profil zaufany EPUAP i wejść na platformę EPUAP wpisując adres: www.epuap.gov.pl a następnie logując się za pomocą swojego profilu.

Następnie korzystając z zakładki zameldowanie wybierz opcję “zameldowanie na pobyt stały i czasowy”. Zostaniemy przeniesieni do okna dotyczącego zameldowania. Wybierz opcję “zamelduj się na pobyt stały i czasowy” i następnie kliknij “załatw sprawę”. Zostaniesz przeniesiony do nowego okna dialogowego gdzie postępuj krok po kroku zgodnie ze wskazówkami administratora. Pamiętaj o kilku niezbędnych dokumentach aby móc dokończyć cały proces. Mowa tu o dołączeniu do formularza dokumentu elektronicznego potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu ( nie będąca właścicielem lokalu ) dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzający pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Zakończenie sprawy potwierdza się podpisem za pośrednictwem profilu zaufanego EPUAP.

Znowelizowana ustawa wprowadza także nowe zasady nadawania nr PESEL dla cudzoziemców. Od 1 stycznia 2018r. nr PESEL będzie nadany wszystkim cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią osoby, których pobyt ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy. Wydłużono przy tym także okres przez jaki cudzoziemcy są zwolnieni z dopełnienia obowiązku meldunkowego z 14 do 30 dni.

Nie zapomnij udostępnić: