- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Barokowy portal w Rynku w nowej odsłonie

To już kolejna udana i zakończona inwestycja Gminy Brzeg w zabytkową część miasta. Barokowy portal zlokalizowany na parterze kamienicy w Rynku 13 zyskał nowy blask. Obiekt wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków, a pochodzi z 1727 roku. Gzyms wsparty na kolumnach z centralnie umieszczonym kartuszem pierwotnie stanowił płytę balkonu. Jest to jedyna pozostałość po kamienicy będącej pierwotnie komendanturą garnizonu twierdzy brzeskiej, a później kamienicą mieszkalną z „Apteką pod Murzynem”. Koszty wykonanych w roku bieżącym prac konserwatorskich i restauratorskich portalu to 74.933,39 zł.  Kwota ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego przygotowanego dla tamtejszej Wspólnoty Mieszkaniowej. Prace te wykonano zgodnie z programem opracowanym przez Pracownię Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Jerzy Skarbek. Zabiegi restauratorskie zakończone  zostały 27 października br. i odebrane przy współudziale przedstawicieli Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wspólnota uzyskała – na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z  uchwałą Rady Miejskiej Brzegu – dotację z budżetu Gminy Brzeg w wysokości 49.933,39 zł, stanowiącą ponad 66% koniecznych nakładów. Dotacja celowa od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosiła  25 tys. zł. Fotografie przedstawiają stan obecny oraz sprzed renowacji.