Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 sierpnia, 2017 Tytuł artykułu

Stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Treść artykułu

Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jeśli:

 • mieszka w Brzegu
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż 514 zł netto/ os. w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu w rodzinie co najmniej jednej z następujących okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub opiekun prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń, który nie ukończył 24 lat;
 • słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych, który nie ukończył 24 lat;
 • dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek można złożyć w terminie od  1 września 2017r. do  15 września 2017r., a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 września 2017r. do  15 października 2017r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie bip.brzeg.pl w zakładce „struktura organizacyjna Urzędu Miasta”-„Biuro Oświaty”, na stronie www.brzeg.pl oraz w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, pokój nr 309 budynek B.

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych   dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2017r., a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany tj. września 2017r.:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”)
 • oświadczenia dot. wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd. (z wyjątkiem świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus) otrzymanych z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeg,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe lub oświadczenie mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek lub kserokopia odcinka renty/emerytury,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2016r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację
  o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
• Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

 

Nie zapomnij udostępnić: