Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 listopada, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.11.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 października 2015 roku.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie zewnętrzne złożonych w roku 2015 przez Gminę Brzeg.

7)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 1),

b)   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ( druk nr 2),

8)      Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w okresie od kwietnia 2012 do października 2015.

a)      przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu ( druk nr 3),

9)      Przyjęcie dalszych uchwał w sprawie:

a ) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 4),

b ) wysokości stawek opłaty targowej ( druk nr 5),

c ) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( druk nr 6),

d ) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 7),

10)  Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( druk nr 8 ),

11)  Przyjęcie dalszych uchwał w sprawie:

a)      trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( druk nr 9 ),

b)      uchylenia uchwały Nr LII/364/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i oddania w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. B. Chrobrego 32 w Brzegu na rzecz Brzeskiego Centrum Kultury ( druk nr 10 ),

c)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 11 ),

d)      opinii dotyczącej umorzenia spłaty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 12 ),

12) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

13)  Wolne wnioski i informacje.

14)  Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: