Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.06.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.05.2015.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok:

a)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu;

b)    dyskusja.

7)      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;

a)   przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu;

b)   dyskusja;

c)    przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ( druk nr 1),

d)   przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzegu                                                  ( druk nr 2),

8)      Analiza efektów działalności sportowej: MOSiR, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły z klasami sportowymi, Kluby Sportowe. Rodzaje dyscyplin, liczba uczniów uprawiających daną dyscyplinę. Osiągnięcia na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Problemy i potrzeby.

9)      Oferta letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

10)  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 3),

b)   zatwierdzenia bilansu rocznego z rachunkiem wyników Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu za 2014r ( druk nr 4),

c)    uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2015 – 2030” ( druk nr 5),

d)   procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ( druk nr 6),

11)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

12)  Wolne wnioski i informacje.

13)  Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: