- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Gmina uzyskała dotację na usuwanie azbestu

Gmina Brzeg, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Brzeg, uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg.

Końcowymi beneficjentami dotacji są mieszkańcy (osoby fizyczne i prawne)  Brzegu, którzy zgłosili chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest  z terenu swojej posesji, podpisali stosowną umowę z Gminą i dokonali wpłaty około 15% kosztów usługi na ich nieruchomości. Pozostałe koszty realizacji usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, pokryte zostaną ze środków pozyskanych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg będzie prowadziła firma, wyłoniona w drodze procedury  zapytania ofertowego, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej  „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski  z siedzibą: 87-732 Lubanie, Mikorzyn 19.

 

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak