Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 marca, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.03.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2015.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Założenia do wprowadzenia budżetu obywatelskiego.

7)      Omówienie skuteczności Straży Miejskiej.

8)      Omówienie działania Związku Gminnego EKOGOK oraz możliwe skutki jego rozwiązania.

9)      Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2014 r.

10)  Place zabaw, charakterystyka, potrzeby, przygotowanie do sezonu 2015 r. i planowane zamierzenia.

11)  Zieleń miejska charakterystyka, stan obecny, potrzeby i planowane zamierzenia.

12)  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 1),

b)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2),

c)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu”                              ( druk nr 3),

d)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2015 ( druk nr 4),

e)      zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino ( druk nr 5),

f)        zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Malinowej pod budownictwo mieszkaniowe ( druk nr 6),

g)      wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu ( druk nr 7),

h)      utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku ( druk nr 8),

i)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu                                                   ( druk nr 9),

j)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu ( druk nr 10),

13)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

14)  Wolne wnioski i informacje.

15)  Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: