- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2015r.

Rada Miejska

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.02.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 9.01.2015.

4)      Informacja z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2014 roku.

5)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

6)      Interpelacje i wnioski radnych.

7)      Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

8)      Stanowisko Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wniosku Pani Bożeny Toziczka o ponowne podjęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg i kolejno zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ul. Włościańskiej obejmującego m.in. działkę nr 551/19 w celu umożliwienia lokalizacji obiektu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m².

9)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 rok( druk nr 1),

b)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

( druk nr 2),

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby i powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej( druk nr 3),

d)      zmiany uchwały Nr II/10/14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Brzeg w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” ( druk nr 4),

e)       powołania przedstawiciela do Komisji do spraw oceny dróg powiatowych

( druk nr 5),

f)         określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. ( druk nr 6),

g)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 7),

10)  Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

11)  Wolne wnioski i informacje.

12)  Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec