Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 października, 2014 Tytuł artykułu

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść artykułu

 

 

 
UOŚ I.6721.1.2014
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Brzegu Uchwały Nr LVI/399/14 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej, t.j. obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 28 listopada 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 24 listopada 2014r., ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: um@brzeg.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Nie zapomnij udostępnić: