Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 września, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.09.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołów z sesji RM z dnia 30.05.2014 r, 25.06.2014 r. oraz z 5.09.2014 r.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zawierającą informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z objaśnieniami za I półrocze 2014 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu.

7)      Założenia do projektu budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok.

8)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok ( druk nr 1 ),

b)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

( druk nr 2 ),

c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg

( druk nr 3 ),

d)      zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino ( druk nr 4 ),

e)      regulaminów korzystania z parków, skwerów i placów zabaw położonych na terenie gminy Brzeg( druk nr 5 ),

f)        utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku ( druk nr 6 ),

g)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 7 ),

h)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 8 ),

i)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 9 ),

j)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 10 ),

k)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu

( druk nr 11 ),

l)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty i umorzenia części wierzytelności Gminy Brzeg

( druk nr 12 ),

m)    opinii dotyczącej umorzenia spłaty wierzytelności Gminy Brzegu( druk nr 13 ),

9        Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

10    Wolne wnioski i informacje.

11    Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Bożena Szczęsna

Nie zapomnij udostępnić: