Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 sierpnia, 2014 Tytuł artykułu

Strategia Subregionu Brzeskiego w przygotowaniu

Treść artykułu

     

Ruszyły przygotowania do opracowania strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020. Specjalne plany pozwolą ustalić kierunki rozwoju poszczególnych gmin, ich możliwości społeczno-gospodarcze a przede wszystkim lokalizację inwestycji.
 
Subregion Brzeski to wspólna inicjatywa sąsiadujących ze sobą gmin i powiatu z terenu województwa Opolskiego i Dolnośląskiego. Dlatego też w przedsięwzięciu uczestniczą: Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Powiat Brzeski, dolnośląska Gmina Oława oraz Gmina Brzeg, jako lider projektu. Na terenie miasta stanowiącym swojego rodzaju centrum obszaru funkcjonalnego jest zlokalizowany przemysł, służba zdrowia, szkoły, a także największe instytucje społeczne i kulturalne. Brzeg jest również węzłem komunikacji autobusowo-kolejowej i samochodowej. Ościenne gminy posiadają natomiast duży potencjał gospodarczy, a charakter dotychczasowych relacji gospodarczych pozwala stworzyć przyszłościowy plan rozwoju całego obszaru Subregionu w oparciu o jeden plan dla wszystkich samorządów. Szczególnie z uwzględnieniem dolnośląskiej Gminy Oława, która poza Brzegiem i Skarbimierzem, stanowi coraz mocniejszy element gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego.
 
Śmiało można powiedzieć,  że dzisiejszy Subregion Brzeski to ukoronowanie oddolnych działań jakie gminy leżące na pograniczu Dolnego Śląska i Opolszczyzny podjęły w latach 90. minionego stulecia. Wspomnieć należy tu o dwóch kluczowych dla mieszkańców przedsięwzięciach proekologicznych: wspólnym rozwiązaniu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę składowiska odpadów i projekcie „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowanym przez brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a polecającym na budowie magistrali kanalizacyjnej w blisko 40 miejscowościach leżących u zlewni Nysy Kłodzkiej i Odry.
 
Aktualnie działania zmierzają do opracowania strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą rozwojową do 2025 roku. W planach, które będą podstawą do tworzenia inwestycji społecznych i gospodarczych w gminach będą ujęte koncepcje lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć mających znaczenie nie tylko lokalne dla danej gminy, ale przede wszystkim dla całego Subregionu i jego mieszkańców. Strategia pozwoli uniknąć dublowania inwestycji oraz przyczyni się do uwypuklenia walorów danych samorządów, w tym np. rozwoju sieci komunikacyjnych, inwestycji gospodarczych i przedsięwzięć społecznych.
 
Przetarg na opracowanie strategii wygrało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona diagnoza głównych problemów i potencjalnych możliwości dla danych samorządów w ujęciu całego obszaru funkcjonalnego. Jednym z elementów będzie ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców. Uzyskane z ten sposób dane pozwolą na przygotowanie projektu strategii, która następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym we wszystkich podmiotach wchodzących w skład Subregionu. Dopiero finalnym efektem tych działach, z uwzględnieniem wszystkich uwag i pomysłów, będzie przyjęcie strategii Subregionu. Opracowania strategii Subregionu powstają przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

Nie zapomnij udostępnić: