Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 kwietnia, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.04.2014 r. o godzinie 1000 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)       Otwarcie obrad sesji.

2)       Wnioski do porządku obrad.

3)       Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 marca 2014 roku.

4)       Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)       Interpelacje i wnioski radnych.

6)       Omówienie realizacji uchwały dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg w tym zawarte umowy, dzierżawy, użyczenia itd. oraz dochody z tego tytułu ) oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg z wyszczególnieniem ilości przydzielonych mieszkań, liczby oczekujących itp.

7)       Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Brzeg. Aktualizacja uchwały Rady Miejskiej Nr VI/47/99 z dnia 25 lutego 1999 roku.

8)       Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim : stadion miejski, basen kryty, basen otwarty, hale sportowe i przystań na Odrze, z ewentualną wizytą na wybranych obiektach (obiekcie), np. basen odkryty i przystań na Odrze.

9)        Omówienie stanu placów zabaw. Inwestycje w tym zakresie w 2014 roku.

10)   Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

11)   Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)       odpłatnego nabycia przez Gminę Brzeg od Agencji Mienia Wojskowego zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 571/3 położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej ( druk nr 1 )

b)        zmian w budżecie miasta na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok,                           (druk nr 2),

c)        zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3),

d)       ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg (druk nr 4),

e)       ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r. dla obszaru położonego w północno- zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego (druk nr 5),

f)        ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa (druk nr 6),

g)       zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Brzeg (druk nr 7),

h)       ustalenia ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Brzeg (druk nr 8),

i)        wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i oddania w najem lokalu użytkowego przy Placu Młynów 8 w Brzegu na rzecz Ludowego Miejsko – Gminnego Klubu Kolarskiego „Ziemia Brzeska” (druk nr 9),

j)        wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i oddania w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul B. Chrobrego 32 w Brzegu na rzecz Brzeskiego Centrum Kultury (druk nr 10),

k)       opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu (druk nr 11),

l)        opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu (druk nr 12),

m)      opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Brzegu (druk nr 13),

12)   Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

13)   Wolne wnioski i informacje.

14)   Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: