Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 kwietnia, 2014 Tytuł artykułu

Obwodnica dla ścieków wybudowana!

Treść artykułu

 

 
W lutym bieżącego roku zakończono realizację kanału ze Strefy Aktywności Gospodarczej w Skarbimierzu do ul. Oławskiej w Brzegu. Rurociąg odciąży miejską kanalizację i otworzy nowe możliwości rozbudowy zakładów przemysłowych na terenie byłego lotniska i nie tylko.
 
Tereny inwestycyjne w Gminie Skarbimierz to niewątpliwie ogromna szansa na powstawanie nowych miejsc pracy w powiecie brzeskim. By można było swobodnie rozmawiać z inwestorami należy jednak zabezpieczyć odpowiednie dozbrojenie terenu. W końcu przemysł wymaga wody czy energii elektrycznej. Produkuje też ścieki. Do tej pory kwestia ściekowa była, rzec można „wąskim gardłem” skarbimierskiej strefy. Nieczystości płynne muszą ostatecznie trafiać na oczyszczalnię ścieków a ta znajduje się w Brzegu na tzw. Wyspie, między Odrą a Kanałem. Problem ten już analizowano na etapie realizacji projektu unijnego „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” kiedy to zaczynało się budować Cadbury. Wówczas zadecydowano by zmienić trasę  kanału z m. Pępice tak by obsłużył on także byłe lotnisko. Niestety unijny kontrakt nie dawał żadnej innej możliwości wpięcia przemysłowego rurociągu do systemu miejskiego jak tylko przez ul. Włościańską w Brzegu ponieważ strefa ekonomiczna powstała już na etapie realizacji Projektu finansowanego z Funduszu Spójności.
 
W praktyce oznacza to, iż brzeska kanalizacja musiała przyjąć znaczną porcję bardzo uciążliwych ścieków przemysłowych, które następnie przepływały kanałami sanitarnymi w stronę północną aż na oczyszczalnię. Nawet po uruchomieniu kolejnych zakładów w Skarbimierzu ilość produkowanych przez nie ścieków nie przekraczała do tej pory dopuszczalnej przepustowości kolektorów. Jednak w przypadku dalszej rozbudowy terenów inwestycyjnych zaistniało poważne ryzyko, że miejski system kanalizacji sobie z tym nie poradzi. Jedynym rozwiązaniem stała się budowa nowego kanału omijającego miasto i wpinającego się w kanalizację tuż przed brzeską oczyszczalnią. Ta ostatnia w obecnym układzie nie jest jeszcze w pełni dociążona i zapewni oczyszczenie dodatkowych ścieków. W sprawę zainicjowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (inwestora zadania) udało się zaangażować Gminę Skarbimierz, która zadeklarowała wsparcie finansowe dla projektu. Uzyskano także pomoc finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który umieścił inwestycję na liście przedsięwzięć priorytetowych dla Województwa Opolskiego i udzielił pożyczki na realizację zadania. Wykonawcą i zarazem projektantem nowego kanału została wyłoniona w drodze przetargu firma WINSAN Sp. J. ze Ścinawki Średniej. Oficjalne rozpoczęcie robót nastąpiło 10.04.2013 r. (prace projektowe trwały od roku 2012). Wykonawstwo podzielono na 3 odcinki, z których każdy uzyskał osobne pozwolenie budowlane. Zakres inwestycji to prawie 8 km kanałów grawitacyjnych i tłocznych w zakresie średnic 250-400 oraz trzy przepompownie ścieków (2 lokalne i 1 główna). Kolektor przeszedł trasą od Strefy Aktywności Gospodarczej, minął wieś Skarbimierz w rejonie wjazdu od strony Brzegu, następnie pod obwodnicą, wzdłuż granicy Parku Wolności, przez tereny działkowe w rejonie torów, os. Tivoli, kolejne tereny działkowe, przeszedł ul. Filozofów i włączył się w kanalizację w ul. Oławskiej. Tam znajduje się kanał transportujący ścieki pod Odrą na oczyszczalnię ścieków.
 
Rurociąg wraz z przepompowniami został zaprojektowany na przepustowość 3  000 m3/dobę. Dla porównania obecnie na brzeską oczyszczalnię z terenów miasta i okolicznych wsi dopływa 12  000 m3/ścieków na dobę a projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 18  000 m3/dobę. Choć zasadniczo inwestycja adresowana była na potrzeby przemysłu jej pomysłodawcy szerzej spojrzeli na problematykę gospodarki ściekowej obszaru i zadbali by zyskali na niej także okoliczni mieszkańcy. Od wielu lat palącym problemem była sprawa odprowadzania ścieków z terenu przysiółka Małujowice-Stacja PKP. Ze względu na jej znaczne oddalenie od samej miejscowości Małujowice zgodnie z wytycznymi unijnymi nie można było jej wpiąć do budowanej za unijne pieniądze kanalizacji. Swego czasu temat był nagłaśniany medialnie. Teraz dzięki temu, że osiedle znajduje się w pobliżu Strefy Gospodarczej udało się je podłączyć do nowego kanału. W tym celu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na zlecenie Gminy Skarbimierz wykonało sieć wraz z przyłączami oraz przepompownię ścieków, jako niezależne zadanie. Warto odnotować, że kolektor dywersyfikujący biegnie w pobliżu terenów przeznaczonych pod inwestycje w Brzegu tym samym dając możliwość dozbrojenia terenów przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Małujowickiej oraz między ulicami Wrocławską i Oławską a kto wie czy nie stworzy możliwości odbioru ścieków z terenu tzw. „Zielonki”.
 
Łączna wartość inwestycji wyniosła około 4 mln. zł. Oprócz środków własnych PWiK zadanie sfinansowano z budżetu Gminy Skarbimierz – 754 tys. zł oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.453 tys. zł.    
 
PWiK Brzeg

 

 

Nie zapomnij udostępnić: