Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 lutego, 2014 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść artykułu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), a także w nawiązaniu do uchwały Nr XXXI/184/12 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 7 września 2012 r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lutego 2014r. do 26 marca 2014r., w  siedzibie w Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pokój nr 14B,  w godzinach 7:15 – 15:15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 10 marca 2014r. (poniedziałek), o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pokój nr 14B.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy kierować do Burmistrza Brzegu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 9 kwietnia 2014 r. do biura podawczego Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w  publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o  środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z  zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o  którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w  postępowaniu w  sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@brzeg.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2014  r., w  Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg lub na jego adres.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Brzegu.

  Z up. Burmistrza
(-) z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

 

Nie zapomnij udostępnić: