Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 sierpnia, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 5 września 2014 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.09.2014 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołów z sesji RM z dnia 28.03.2014 r, 25.04.2014 r oraz z 7.05.2014 r.

4)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5)      Interpelacje i wnioski radnych.

6)      Przedstawienie ewaluacji zadania publicznego pn. „zorganizowania animacji lokalnej w formie streetworkingu dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym „ Czas na zmiany z 2013 roku”. ( Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia )

7)      Omówienie efektów działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w obiektach użyteczności publicznej.

8)      Analiza wyników finansowych i działalności spółek miejskich za 2013 rok oraz ZNM.

9        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr LXIII/700/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych                      ( druk nr 1 ),

b)      zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok ( druk nr 2 ),

c)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej                                     ( druk nr 3 ),

d)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu ( druk nr 4 ),

e)      aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg                                  ( druk nr 5 ),

f)        przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla rejonu ul. Małujowickiej, t.j. obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta ( druk nr 6 ),

10    Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

11    Wolne wnioski i informacje.

12    Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: