Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 października, 2013 Tytuł artykułu

Stanowisko Burmistrza Brzegu do tekstu rozpowszechnianego pod tytułem: „Stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Brzegu dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

Treść artykułu

 

 

 
Na wstępie pragnę wyjaśnić mieszkańcom Brzegu, że wbrew informacji zawartej w nagłówku informacja, iż jest to stanowisko dwóch Komisji Rady Miejskiej Brzegu jest to informacja nieprawdziwa. Nie istnieją bowiem jakiekolwiek dokumenty w posiadaniu Urzędu Miasta, dotyczące takiego stanowiska Komisji. Posiedzenia Komisji są jawne i protokółowane, a dokumenty przechowywane w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu. Nie ma zatem takiego dokumentu z podpisami osób wymienionych w tym tekście, szczególnie, że niektóre osoby, których nazwisk użyto, zaprzeczają, że akceptowały publikowane stanowisko.
Nawiązując jednak do treści tekstu rozpowszechnianego pod w/w tytułem, informuję, że:
1.      nie jest prawdą, że Gmina Brzeg płaci stosowne składki na Międzygminny Związek EKOGOK, gdyż ostatnia składka była płacona w roku 2011. Takie stwierdzenia świadczą o tym, że albo tekst ten nie pisali radni, albo jeśli pisali to jednak radni – to świadczy to o ich żenującym braku wiedzy i chęci wprowadzania w błąd opinii publicznej;
 
2.      nie jest prawdą stwierdzenie, że propozycje uchwał „PREFEROWAŁY ZGO Gać na NIEKORZYŚC gminy Brzeg”. To kolejna w ostatnim czasie insynuacja szkalującą dobre imię Burmistrza Brzegu
 
 
3.      nieprawdziwe jest stwierdzenie, że skutki finansowe pomysłu segregacji odpadów,   zaproponowanego przez Burmistrza w grudniu 2012 roku dla Gminy Brzeg są bardzo niekorzystne; Taka forma segregacji była najbardziej optymalną propozycją dla mieszkańców.
 
4.        nie jest prawdą, że odpady komunalne aktualnie są sortowane przez Zakład Higieny Komunalnej, gdyż według oświadczenia, ZHK nie czyni tego od 01.07.2013 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, by nie narazić się na kary;
 
5.      nie jest prawdą, że Rada Miejska uchwaliła stawki biorąc pod uwagę analizy, gdyż były to ze strony radnych luźne dywagacje, nie mające odzwierciedlenia w kalkulacjach i jest to świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd;
 
6.      kolejnym nieprawdziwym oświadczeniem jest twierdzenie, że Burmistrz Brzegu regulamin utrzymania czystości i porządku przedstawił Radzie Miejskiej w styczniu tego roku, gdyż przekazał ten dokument Radzie już w grudniu 2012 roku, a w styczniu dopiero Rada Miejska regulamin ten przyjęła;
 
7.      nie jest prawdą, że za zaproponowanymi przez Komisję wnioskami głosowało 17 (wniosek 1) i 13 (wniosek 2) radnych. Sumując głosy z poszczególnych Komisji wynikają takie liczby, ale należy wziąć pod uwagę, że niektórzy radni zasiadają w dwu komisjach, więc ich głos do ogólnej puli radnych liczony jest podwójnie.
 
 
Stanowisko to, nazywane stanowiskiem dwóch Komisji Rady Miejskiej Brzegu jest dowodem na zupełne niezrozumienie problemu gospodarowania odpadami, co dziwi w kontekście właściwej reprezentacji mieszkańców miasta przez radnych, bowiem ci radni sami krytycznie oceniają swoją decyzję twierdząc, że system segregacji odpadów na trzy frakcje „cofa” segregację. Nie przeszkadzało im zaakceptować takie „cofanie” w styczniu tego roku, o czym nie piszą w tym stanowisku.
Oświadczam, że radni mieli możliwość już w styczniu tego roku podjąć decyzję o zmianach, dzisiaj krytykowanych uchwał, jednakże wtedy tego nie uczynili. Dzisiaj zmieniają te uchwały Rady Miejskiej (swoje uchwały) na wniosek Burmistrza, gdyż zarówno dyskusję o zmianie samych stawek, czy zmianie regulaminów, w tym i częstotliwości, zaproponował Burmistrz, gdyż radni nie byli zainteresowani dotychczas aktywnością uchwałodawczą w tym zakresie.
O umiejętnościach kalkulacyjnych radnych niech świadczy oświadczenie członków Komisji, w którym piszą „Natomiast segregując surowce wtórne przez mieszkańca i przewoźnika, „na bramie” w ZGO Gać możemy zapłacić od 17 zł do 121,71 zł, a nie 210 zł za tonę.” Z przykrością stwierdzam, że takie informacje są przedstawiane w większości przez nauczycieli, dyrektorów szkół czy wręcz osoby uprawiające nauki ścisłe. Kiedy przedstawiamy jakieś liczby, to za tym należy przedstawić całą kalkulację. Nie można rzucać kwot, ot tak sobie, bez żadnych analiz i kalkulacji.
Za odpady dotychczas zbierane w pojemniku bez bioodpadów i szkła płacimy obecnie w Gać 226,80 zł za tonę (Mg). Gdy zastosujemy metodę zaproponowaną przez radnych będziemy płacili 121,73 zł za tonę (Mg). Skąd bierze się kwota 17 zł, tego nikt, jak na razie, z sygnujących oświadczenie nie podał. Ale i tak z pozostałych dwóch liczb wynika oszczędność 105,07 zł za tonę (Mg). Czy aby na pewno to będzie oszczędność?
Policzmy zatem, opierając się na danych, które radni posiadają od grudnia ubiegłego roku. Ile zaoszczędzimy wrzucając papier, metal, plastik i odpady wielomateriałowe do pojemnika w naszych gospodarstwach domowych?
Według opracowania, w Brzegu 36361 mieszkańców produkuje „u źródła” 3712,9 tony (Mg) tych odpadów, z podziałem na papier – 1375,6 tony (Mg), metal 214 ton (Mg), tworzywo (plastik) 1560,9 ton (Mg) oraz 562,4 tony (Mg) odpadów wielomateriałowych. Z prostego rachunku wynika, że każdy statystyczny mieszkaniec miasta produkuje 102,11 kg tych odpadów przez cały rok, co daje 8, 51 kg miesięcznie. Na tonie oszczędzamy 105,07 zł, co znaczy, że na 1 kg oszczędzamy 0,10 zł, czyli 10 groszy, a więc w skali miesiąca oszczędności jedna osoba osiąga w WYSOKOŚCI 85 GROSZY. Ale, niestety, nie liczyliśmy jeszcze kosztów tego przedsięwzięcia, które trzeba odjąć od tych oszczędności. Czyli koszty miesięczne dodatkowego, czwartego, pojemnika, koszty miejsca, na którym go postawić i zwiększonej powierzchni do sprzątania placu „śmietnika”, czy koszty dodatkowego odbioru. I jeszcze od tych 85 groszy trzeba odjąć koszty woreczków lub wręcz dodatkowego pojemnika w mieszkaniu, szczególnie w małej kuchni. Te koszty też trzeba wliczyć, bo mieszkańcy miasta w większości mieszkają w takich zasobach. A w internecie łatwo znaleźć takie stawki i można wyliczyć, że najniższe koszty to minimum 1 zł miesięcznie na osobę.
Myślę, że taką kalkulację potrafi zrobić wielu uczniów szkół gimnazjalnych, co dedykuję nauczycielom matematyki i fizyki, jako praktyczne, proste zadanie pomocne również dla radnych, szczególnie nauczycieli w podejmowaniu decyzji na rzecz mieszkańców miasta.
Te kalkulacje pokazują, że działanie Burmistrza Brzegu miało na celu ochronę mieszkańców przed dodatkowymi bezsensownymi pomysłami i utrudnieniami, które nie przynoszą żadnego efektu, w tym przede wszystkim efektu ekonomicznego.
Dlatego radni piszą prawdę, że służby Burmistrza przygotowały „w regulaminie utrzymania czystości „starą” segregację”, zgodnie z ich postulatem, bowiem Burmistrz Brzegu się nie utożsamia i uważa „starą” segregację za bezsensowną w obecnym czasie.
Również nie jest prawdą, co insynuują radni, że Zakład Higieny Komunalnej może sortować odpady i przekazywać je poza ZGO w Gać. Obowiązujące od 01 lipca 2013 roku wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy mówią:
Art.9e.
1.    Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1)    przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2)    przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2.    Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
Ustawa o odpadach mówi:
Rozdział 2
Objaśnienia określeń ustawowych
Art. 3.
1.    Ilekroć w ustawie jest mowa o:
…..
24) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
 
Tym samym gratuluję tym radnym, którzy twierdzą, że papier, metal i plastik mają te same właściwości i cechy. Podrzyjcie zatem na drobne kawałki papier, plastik i metal. To doświadczenie również dedykuję nauczycielom fizyki i chemii w celu prowadzenia zajęć wspomagających merytorycznie radnych miejskich.
 
Brzeg 14.10.2013 rok
                                                                                                                                                    Wojciech Huczyński
                                                                                                                                                    Burmistrz Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: