Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 stycznia, 2013 Tytuł artykułu

Otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji oraz szkolenia wolontariuszy w 2013 roku

Treść artykułu

 

 

 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Brzegu
Nr 1566/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZEGU
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U.                                    z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz   Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXXIV/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  23 listopada 2012 roku)
 
Burmistrz Brzegu
 
ogłasza otwarty konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców                    Gminy Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji oraz szkolenia wolontariuszy w 2013 roku
 
oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem .
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej
wymienionych  zadań: do 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych)
 
I. Wymogi oferty:
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                                      15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 
II. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.                                                                                                                                                                prawidłowo wypełniony wniosek,
2.                                                                                                                                                                cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami, o które stara się podmiot,
3.                                                                                                                                                                terenem wykonania zadania przez podmiot jest Gmina Brzeg,
4.                                                                                                                                                                procentowy udział wnioskowanej dotacji na realizację zadania
          publicznego może wynieść: nie więcej niż 90% całkowitego kosztu       
          zadania
5.  aktualny wyciąg z rejestru,
6.            dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
7.            posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych i sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania.
 
III. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
                      a) umowy o dzieło i zlecenia,
                      b) wynajem sali,
                      c) zakup nagród, materiałów i dyplomów,
d)          plakaty,
e)          inne – niezbędne do wykonania zadania publicznego.
 
IV. Termin realizacji zadań: marzec – listopad 2013 roku. 
Oferty należy składać do 7 lutego 2013 roku do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg  (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2013– realizacja zadania w zakresie edukacji oraz szkolenia wolontariuszy w 2013 roku pn.: ……………………………”
·                Otwarcie ofert nastąpi   w dniu 11 lutego 2013 roku o godz. 10.00.
·                Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl
 
V. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania w 2012 roku wynosiły 0 złotych.
 
 
VI. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Izabela Tkaczyk, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77  416 98 01.
 
VII. Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 budynek A.
                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Brzegu
                                                                                                                                     
                  (-) Wojciech Huczyński                                                                                             

 

 

Nie zapomnij udostępnić: