Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 października, 2012 Tytuł artykułu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury

Treść artykułu

 

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora
Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu
 
 
 
I.                      Nazwa i adres instytucji kultury:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg
II.                Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1.        wymagania niezbędne:
a.    obywatelstwo polskie,
b.    wykształcenie: wyższe,
c.    staż pracy – 5 lat,
d.    znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
        e.  znajomość aktów prawnych:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o finansach publicznych,
– prawo zamówień publicznych,
– ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o organizowaniu imprez masowych,
– ustawy o ochronie danych osobowych
f.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
g.  niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
2.          wymagania dodatkowe:
a.  preferowane wykształcenie o kierunku kulturalno-oświatowym,
b. przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub innych jednostkach prowadzących działalność kulturalną,
c. umiejętności zarządcze i organizatorskie, 
d.  doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
e. znajomość zasad finansów publicznych, w tym w zakresie zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
f. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych (pozabudżetowych) na działalność instytucji,
g.  wysoka kultura osobista,
h. samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
komunikatywność, kreatywność,
i. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
j. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 
II.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1.    Zarządzanie Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie,
2.      Kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3.      Wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników zakładu,
4.      Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu.
 
III. Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny z uzasadnieniem o ubieganie się na stanowisko dyrektora,
2.    Oryginał kwestionariusza osobowego,
3.    Życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4.    Uwierzytelniony odpis dokumentów (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) stwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje,
5.    Pisemna koncepcja funkcjonowania Brzeskiego Centrum Kultury (programowa, organizacyjna i finansowa), opracowana przez osobę przystępującą do konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania środkami finansowymi, perspektywicznej wizji rozwoju działalności Brzeskiego Centrum Kultury, współpracy ze środowiskami artystycznymi i twórczymi oraz innymi, a także efektywnego wykorzystania bazy lokalowej,
6.    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury,
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8.  Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114),
10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu, 
11.    Inne uwierzytelnione przez kandydata dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uznane przez kandydata za istotne.
12.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
IV. Dodatkowe informacje:
1.      Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Brzegu (www.bip.brzeg.pl).
2.      Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury w siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury w dniach: od 15 października do 5 listopada 2012 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -14.00). Osoba odpowiedzialna za udzielanie w/w informacji – Pani Grażyna Rogala – Główna księgowa Brzeskiego Centrum Kultury.
3.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu" na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg w terminie do dnia 09 listopada 2012 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta w Brzegu).
4.      Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)".
5.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą
        rozpatrywane.
6.    Przewidywany termin rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych:
        – otwarcie ofert kandydatów i weryfikacja przez Komisję dokumentów pod kątem spełnienia warunków formalnych i dopuszczenie do drugiego etapu postępowania konkursowego nastąpi dnia 13 listopada 2012 roku.
        – rozmowa kwalifikacyjna (drugi etap postępowania kwalifikacyjnego) zostanie przeprowadzona 16 listopada 2012 roku.   
7 . Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzegu (www.bip.brzeg.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu (www.brzeg.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta
                                                                                                                                          (-) Wojciech Huczyński
 

 

Nie zapomnij udostępnić: