Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 września, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Miasta Brzeg na okręgi wyborcze

Treść artykułu

 

 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
W związku z uchwałą Nr XXXI/185/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 7 września  2012 roku   w  sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Miasta Brzeg na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
Burmistrz Miasta Brzegu
określa szczegółowy sposób wykonania w/w uchwały:
 
1)              przedmiotem konsultacjijest   projekt uchwały dot. podziału miasta Brzeg na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej,  (zastąpi on dotychczasowy podział na 4 wielomandatowe okręgi). Pierwsze wybory według nowego podziału zostaną przeprowadzone  po upływie obecnej kadencji rad.
2)              projekt uchwały   dostępny będzie:
a)      na stronie BIP Urzędu Miasta w Brzegu pod adresem www.bip.brzeg.pl w zakładce                           Wybory  à Podział Miasta na okręgi wyborcze, oraz na stronie www.brzeg.pl,
b)    w Biurze Organizacyjno-Prawnym w pok. nr 111 (budynek A, I piętro)  w Urzędzie        Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 oraz w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu  w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515,
c)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Robotnicza 12 budynek A parter  obok pokoju nr 9A,
d)    w tygodniku  lokalnym  „Panorama Powiatu”,
3)              konsultacje przeprowadzane zostaną   od dnia 24 września 2012 r. do 15 października         2012 r.
4)              konsultacje internetowe polegać będą na   zgłaszaniu uwag (dot. przynależności określonej ulicy do danego okręgu wyborczego) drogą elektroniczną na adres: organizacyjny@brzeg.pl lub um@brzeg.pl  (wpisując w mailu temat: konsultacje – okręgi wyborcze),
5)              konsultacje w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Miasta Brzeg odbędą się w Ratuszu (Mała Sala Stropowa)  w dniach i godzinach:
a)                                                      27 września 2012 r. od 1100 do 1200
b)                                                      4   października   2012 r. od 1530 do 1630,
c)                                                        11  października   2012 r. od 1700 do 1800
Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach (lista zawiera datę,   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). Z każdego spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół, w którym zamieszcza się: temat konsultacji, sprawozdanie z przebiegu dyskusji oraz wyrażane opinie, a także uwagi i wnioski wyrażone w trakcie dyskusji.
6)              wszelkie wyjaśnienia w sprawach będących przedmiotem konsultacji udzielane będą w terminie określonym w pkt.2 w Biurze Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu w godzinach pracy Urzędu tel.77 416-99-56, 77 404-70-45, lub pocztą elektroniczną: organizacyjny@brzeg.pl.
 
                                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                        (-) Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: