Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 września, 2012 Tytuł artykułu

Oświadczenie dot. publikacji w Gazecie Brzeskiej w sprawie świadczeń za przedszkola

Treść artykułu

 

Brzeg, dn. 4.09.2012 r.
 
RZP.0530.25/2012
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie
 
W związku z informacją pt. „Prokurator okręgowy wygrał w sądzie z Radą Miejską i Burmistrzem”, która ukazała się 22 sierpnia 2012  r. w Gazecie Brzeskiej Nr 16(646) wyjaśniam i podaję informacje mające istotny wpływ na obiektywne przedstawienie problemu. Niestety, zarówno anonimowy   autor, jak i redakcja nie zadali sobie trudu przedstawienia sprawy właśnie w taki sposób.
 
    Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2012  r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził nieważność Uchwały Nr VII/30/11 z dnia 4 marca 2011  r. Rady Miejskiej Brzegu (nie Burmistrza Brzegu, który jest organem wykonawczym samorządu gminnego) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.   Autor informacji („sprawozdawca – imię i nazwisko do wiadomości redakcji”)   podał zarzuty (jest ich według publikacji aż 6), które rzekomo uwzględnił Sąd. Tymczasem są one sprzeczne z wyrokiem Sądu, na który powołuje się autor.
 
Poniżej przedstawiam zakwestionowane przez Sąd brzmienie zapisów w/w uchwały:
1)          §  1 ust. 2 – zapis nie wymienia rodzajów zajęć, za które pobierane są opłaty,
2)          §  2 ust. 1 i 2 – zapis narzuca obowiązek uiszczenia opłat niezależnie od rozmiaru i rodzaju dodatkowych świadczeń, z jakich korzysta dziecko oraz nie uwzględnia związku z rozmiarem korzystania tych świadczeń przez dziecko,
3)          §  2 ust. 1 – zapis ustalający opłatę w wysokości 0,193% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia jest nieprecyzyjny a opłaty za świadczenia nie powinny podlegać automatycznej waloryzacji w przypadku zmian stawki minimalnego wynagrodzenia.
 
Sąd nie podzielił zarzutów skargi Prokuratora w zakresach:
1)          wprowadzenie uregulowań dotyczących możliwości prowadzenia w przedszkolach publicznych dodatkowych zajęć organizowanych i prowadzonych przez prywatne podmioty na życzenie rodziców w czasie zajęć opłacanych przez rodziców,
2)          określenie, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniona jest w konkretnie ustalonych godzinach,
3)          różnicowania opłat wbrew zasadzie równości  poprzez wprowadzenie możliwości obniżania o 30% opłaty za przedszkole w odniesieniu do dzieci, na które pobierany jest zasiłek rodzinny,
4)          scedowanie na dyrektora upoważnienia do uregulowania w treści umów cywilnoprawnych zasad korzystania w usług przedszkola.
.
                              Stwierdzenie sprawozdawcy „Co na to burmistrz i jego podwładni do spraw oświaty?” stanowi przede wszystkim o braku wiedzy na temat legislacji aktów prawa miejscowego. Do kompetencji rady gminy   należy stanowienie przepisów prawa miejscowego, a wojewoda z mocy prawa jest organem nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek  samorządu terytorialnego. Do   kompetencji natomiast Opolskiego Wojewody należy badanie aktów prawa miejscowego (m.in. Rady Miejskiej Brzegu)   przy zastosowaniu kryterium legalności (badanie ich zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym). Wojewoda w trybie nadzoru nie wniósł żadnych zastrzeżeń i nie uchylił uchwały.
                             
Zadziwiające jest, że Prokuratura Okręgowa w Opolu zaskarżyła tylko Uchwałę  Nr VII/30/11 z dnia 4 marca 2011  r. Rady Miejskiej Brzegu, a nie także ok. 50 aktów prawa miejscowego opublikowanych od 1  stycznia 2011r. w  Dziennikach Urzędowych Województwa Opolskiego, w których  znajdują się takie same lub podobne zapisy zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Akty te nadal obowiązują i funkcjonują w gminach.
 
Z poważaniem
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: