Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 listopada, 2011 Tytuł artykułu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Treść artykułu

Zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, konsultują z nimi projekty aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji. 

Obecnie konsultacjom podlegają trzy projekty uchwał. Pierwszy to projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej. Drugi – projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzegu.

Oraz trzeci – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzanych konsultacji dostępne są w dziale ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeg.pl oraz w zakładce „Organizacje pozarządowe” na stronie www.brzeg.pl.
Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.
 
  Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych

 

Nie zapomnij udostępnić: