Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 marca, 2011 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 4 marca 2011 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.03.2011 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 26.01.2011 roku
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie apelu do Burmistrza Miasta Brzegu z wezwaniem do podpisania z Energy Inwestors sp. z o.o w Warszawie aneksu do umowy sprzedaży niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 976 AM 7, położonej w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej zawartej dnia 3.03.2008 r.
7) Analiza funkcjonowania uchwały RM w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym i socjalnym. Informacja na temat pustostanów mieszkaniowych w mieście. Statystyka i plan działań adaptacyjnych na 2011 rok.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od zachodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową ( druk nr 1 ),
b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok ( druk nr 2 ),
c) zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok ( druk nr 3 ),
d) poboru opłaty targowej w drodze inkasa ( druk nr 4 ),
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
( druk nr 5 ),
f) zmiany uchwały Nr XLVI/441/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg ( druk nr 6 ),
g) ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg ( druk nr 7 ),
h) szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe ( druk nr 8 ),
i) ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród nagrody Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury ( druk nr 9 ),
j) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kruszyńskiej ( druk nr 10 ),
k) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Jana Pawła II ( druk nr 11 ),
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z realizacji Planu Pracy Rady za 2010
rok.
10) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: