Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 października, 2010 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej Brzegu – 29.10.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.10.2010 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.09.2010 rok.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Stan lecznictwa podstawowego i specjalistycznego na terenie miasta.
7) Informacja na temat działalności stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w naszym mieście.
8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów Gminy Miasta Brzeg w roku szkolnym 2009/2010 .
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 1 );
b) utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (druk nr 2 );
c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. (druk nr 3 );
d) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Kruszyńskiej (druk nr 4 );
e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Brzeg na lata 2011-2015 (druk nr 5 );
f) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Brzeg na 2011 rok. (druk nr 6 );
g) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 7 );
h) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” (druk nr 8 );
i) zmiany uchwały Nr XXXIX/291/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie: określania zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 9 );
j) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 10 );
k) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 11 );
l) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 12 );
m) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich (druk nr 13 )
n) przekazania skargi pana Romana Heflicha (druk nr 14 )
10) Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
12) Wolne wnioski i informacje,
13) Zamkniecie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: