Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 października, 2010 Tytuł artykułu

Akademia Kreatywnego Malucha

Treść artykułu

Projekt pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".
Projekt "Akademia Kreatywnego Ekomalucha", którego beneficjentem jest Gmina Miasto Brzeg, poprzez rozszerzenie poziomu organizacyjnego o nowe oddziały wspiera trzy brzeskie przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 1, Przedszkole Publiczne Nr 6, Przedszkole Publiczne Nr 10 w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nowoutworzone oddziały umożliwią dodatkowy nabór do wyżej wymienionych przedszkoli dla 75 dzieci w wieku
od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie Brzegu.
Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 358 786,25 zł.
Celem projektu jest stworzenie warunków powszechnego dostępu dzieciom z terenu Gminy Miasto Brzeg do edukacji na poziomie przedszkolnym oraz szerokiej i dobrej jakościowo oferty zapewniającej wszechstronny ich rozwój. Uatrakcyjniona oferta Przedszkoli pozwoli na nieodpłatny udział – od poniedziałku do piątku przez pięć godzin dziennie- dzieci w trzech blokach tematycznych: „Ekomaluch w świecie przyrody”, „Rośnij zdrowo przedszkolaku”, „Kreatywne dziecko- przedsiębiorczy obywatel”. Specjalistyczne konsultacje ”Świadome rodzicielstwo – mądre wychowanie”, spotkania informujące o postępach bądź problemach dziecka umożliwią się aktywny udział rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.brzeg.pl w zakładce PROJEKT „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”
lub www.bip.brzeg.pl
Burmistrz Miasta Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: