- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej - 24.09.2010r.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2010 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 03.09.2010 rok.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.
7) Założenia do projektu budżetu miasta na 2011 rok.
8) Stan realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 – 2015 .
9) Ocena realizacji działań termomodernizacyjnych budynków szkół, przedszkoli i żłobka oraz obiektów miejskich.
10) Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i prowadzonych przez nich inwestycji.
11) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 1 );
b) przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” (druk nr 2 );
c) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Piastowskiej nr 32 (druk nr 3 );
d) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu
(druk nr 4 );
e) opinii dotyczącej częściowego umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu
(druk nr 5 );
f) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 6 );
g) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 7 );
h) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 8 );
i) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 9 );
j) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu (druk nr 10 );
k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich (druk nr 11 );
l) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich (druk nr 12 )
m) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich (druk nr 13 )
12) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych,
13) Wolne wnioski i informacje,
14) Zamkniecie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski