Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 grudnia, 2009 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 22.12.09.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.12.2009 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 6.11.2009 rok
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza (druk nr 1):
a) odczytanie opinii:
– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– związków zawodowych
o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;
b) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
c) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
d) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;
e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7) Informacja na temat przygotowań do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 – 2015 (druk nr 2);
b) zmian w budżecie miasta na 2009r. (druk nr 3);
c) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców ( druk nr 4 ),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym ( druk nr 5 )
e) zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 28 w Brzegu ( druk nr 6 ),
f) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu ( druk nr 7 ),
g) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 2 w Brzegu ( druk nr 8 ),
h) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Brzegu ( druk nr 9 ),
i) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 4 w Brzegu ( druk nr 10 ),
j) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Brzegu ( druk nr 11 ),
k) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 6 w Brzegu ( druk nr 12 ),
l) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu ( druk nr 13 ),
m) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 8 w Brzegu ( druk nr 14 ),
n) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 10 w Brzegu ( druk nr 15 )
o) nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu ( druk nr 16 ),
p) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasta Brzeg (druk nr 17 );
9) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski 

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1663

Nie zapomnij udostępnić: