Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 lutego, 2009 Tytuł artykułu

Informacja o dotacjach na zabytki

Treść artykułu

29 września 2006r. Rada Miejska Brzegu przyjęła uchwałę nr LIV/455/06 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zgodnie z zapisami uchwały Gmina Miasto Brzeg może udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Miasta Brzegu oraz wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zabytek taki: znajduje się w złym stanie technicznym oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy. 
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego bądź stosunku zobowiązaniowego.
Dotacji udziela się na podstawie pisemnego wniosku (stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały), który należy złożyć w Urzędzie Miasta Brzegu, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku, których zakres określony został w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona w wysokości: 
1.      do 50% nakładów koniecznych na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie

2.      w szczególnych sytuacjach, gdy:

  zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,

wysokość dotacji może wynieść do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Dotacja nie może zostać udzielona gdy: 
1.      nakłady konieczne na prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2.      łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy wynosi 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. Wnioski zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Brzegu stanowią podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom.

W latach 2007-2008 udzielono i zrealizowano dotacje na prace przy następujących obiektach:
– Kościół pod wezwaniem św Mikołaja
– budynki mieszkalno-usługowe:
– Armiii Krajowej 10
– Długa 19
– Długa 31
– Długa 35
– Długa 47-49
– Rynek 15
– Staromiejska 12
– Sukiennice 5
– Sukiennice 4

Łączna suma udzielonych i zrealizowanych dotacji: 1.849.082,58 PLN
Na rok na rok 2009r. udzielono dotacji na prace przy następujących obiektach

– Kościół pod wezwaniem  Podwyższenia Świętego Krzyża

– budynki mieszkalno-usługowe:

– Chopina 1

– Chopina 13

– Długa 9-11

– Długa 33

– Długa 55-57

– Długa 61

– Dzierżonia 4

– Jabłkowa 7

– Młynarska 5

– Rynek 15 ( II etap inwestycji)

– Piastowska 1

– Piastowska 3

– Piastowska 5

– Staromiejska 8-10

– Sukiennice 3

Łączna suma dotacji przyznanych na 2009 rok wynosi 2.341.750,11 PLN
Uchwała nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006r. w sprawie:  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.bip.brzeg.pl (zakładka: PRAWO LOKALNE / Uchwały). Dodatkowe informacje można uzyskać także w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Brzegu, pok 14B bądź pod numerem telefonu 0-77 416 04 98.

Nie zapomnij udostępnić: