Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 stycznia, 2009 Tytuł artykułu

Informacja burmistrza nt. materiałów azbestowych

Treść artykułu

INFORMACJA
o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest
Przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) osoby posiadające materiały zawierające azbest zobowiązane są do dokonania ich inwentaryzacji, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zebrane dane, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
Osoby prawne powinny przedłożyć wskazaną informację właściwemu Marszałkowi Województwa.
Apeluję o jak najszybsze złożenie powyższej informacji (w terminie do 31 stycznia 2009r.), gdyż jest to dokument niezbędny do ubiegania się w 2009r. o dotacje na prace związane z usuwaniem, transportem oraz składowaniem azbestu.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularza zgodnie z którym należy przeprowadzać ocenę stanu wyrobów zawierających azbest oraz formularza służącego do przeprowadzenia inwentaryzacji dostępne są w Urzędzie Miasta w Brzegu, parter, pok. 12B, nr tel. 077 416 05 19.
W związku z powyższym proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: