Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2009 Tytuł artykułu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu

Treść artykułu

Rada Miasta uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu.
Na podstawie oceny aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, Rada Miejska, dostrzegając potrzebę aktualizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy – miasto Brzeg, z własnej inicjatywy podjęła proces sporządzenia zmiany studium. O podjęciu prac zadecydowały głównie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru miasta, ujawniające się tendencje rozwojowe wyrażone w postaci wniosków o zmianę planu miejscowego i studium, przyjęta przez radę gminy strategia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nowe wymagania wprowadzone ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Istotną przyczyną podjęcia zmiany studium była potrzeba poddania go uspołecznionej procedurze wymaganej art. 11 ww. ustawy o planowaniu przestrzennym, co uczyniło ten dokument otwartym na inicjatywy obywatelskie oraz umożliwiło obywatelom i ich organizacjom czynny udział w jego sporządzaniu.
Studium, jako strategiczny dokument samorządu gminny z zakresu planowania przestrzennego, umożliwia integrację planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. Zmiana studium określa więc perspektywiczną politykę przestrzenną umożliwiającą realizację przyjętych przez Radę Miejską w strategii celów rozwoju społeczno-gospodarczego. Studium stanowi podstawę do wszelkich działań podejmowanych na obszarze miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ujmując jednocześnie lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Postanowienia zmiany studium są wiążące dla rady gminy, szczególnie przy sporządzaniu planów miejscowych, nie są natomiast adresowane ani też bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej innych podmiotów. Skonkretyzowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia terenów położonych na obszarze miasta, planowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, powinny być formułowane i realizowane zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętej w zmianie studium.
Zmiana studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz strategii rozwoju miasta, w tym szczególnie uwzględnia inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
W części 1 studium zawiera analizę i diagnozę dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego obszaru, w odniesieniu do zagadnień o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w części 2 dyspozycje realizacji polityki przestrzennej na obszarze miasta, zgodnie z wymogami jej art. 10 ust. 2. Wytyczone kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowość unormowań tej części studium czyni go aktem wiążącym prawnie ustalenia przeznaczenia terenów w planach miejscowych.
Prace nad projektem zmiany studium rozpoczęto w lipcu 2007 roku, kiedy to została podana do publicznej wiadomości informacja o podjęciu czynności zmierzających do sporządzenia projektu zmiany studium oraz o możliwości partycypacji w kształtowaniu polityki przestrzennej na obszarze miasta poprzez formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego. O inicjatywie Rady Miejskiej w Brzegu zostały także powiadomione podmioty współdziałające w sporządzaniu studium poprzez wyrażanie swoich stanowisk w formie opinii i uzgodnień. Wnioski złożone przez obywateli oraz ograny i instytucje, zawierające propozycje i postulaty podjęcia określonego działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta zostały rozpatrzone i generalnie uwzględnione w projekcie zmiany studium. Sporządzony projekt zmiany studium został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania przez podmioty określone w art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał ich pozytywne stanowisko.
Zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium zostało wyłożone do publicznego wglądu, czym zapewniono współuczestnictwo mieszkańców miasta oraz innych jednostek zainteresowanych zamierzeniami planistycznymi na jego obszarze. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium. W okresie wnoszenia uwag do projektu zmiany studium wpłynęły dwie uwagi złożone przez osoby fizyczne i prawne. Uwagi zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza Brzegu. Pozytywne rozpatrzenie uwag nie naruszyło bowiem polityki przestrzennej gminy, pozostającej w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (także przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz aktami planowania przestrzennego pochodzącymi od podmiotów administracji publicznej szczebla ponadlokalnego i centralnego w zakresie, jakim przepisy prawa wymagają zgodności studium z tymi aktami.
Uwzględniając znaczenie zmiany studium dla możliwości realizacji polityki społeczno-gospodarczej przyjętej przez Radę Gminy Brzeg w strategii rozwoju, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, Rada Miejska Brzegu na sesji w dniu 30 grudnia uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: