Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 października, 2008 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 24 października br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.10.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 5.09.2008r. i 6.10.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Stan lecznictwa podstawowego i specjalistycznego na terenie miasta.
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2008 r. (druk nr 1, 2);
b) podatku od nieruchomości (druk nr 3);
c) ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości (druk nr 4);
d) zmiany uchwały nr XVII/122/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26 października 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (druk nr 5);
e) zmiany uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (druk nr 6);
f) zwolnień w podatku od nieruchomości (druk nr 7);
g) zabezpieczenia wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków (druk nr 8);
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg (druk nr 9);
i) zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (druk nr 10);
j) odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Brzegu(druk nr11);
k) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (druk nr 12);
l) utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 61 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków (druk nr 13).
8) Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
9) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski 

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1472

Nie zapomnij udostępnić: