Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2008 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej – 26 września br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.09.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 5.08.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja na temat aktualnego stanu bezrobocia w mieście.
7) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.
8) Założenia do projektu budżetu na 2009 rok.
9) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia przedstawiciela Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ EKOGOK”.( druk nr 1 ),
b) zmian w budżecie miasta na 2008 r. (druk nr 2, 3);
c) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie na terenie Parku Centralnego w Brzegu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu”. ( druk nr 4 )
d) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie przebudowy zieleni przyulicznej przy ul. Sportowej w Brzegu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej”. ( druk nr 5 )
e) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie przebudowy zieleni na terenie skweru miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Brzegu – tzw. Skwer X lecia” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej. ( druk nr 6 )
f) zmiany Uchwały Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu rewitalizacji terenów zieleni miejskiej na lata 2007 do 2020 roku. ( druk nr 7 ),
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg. ( druk nr 8 ),
h) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzeg, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat. ( druk nr 9 ),
i) odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Brzegu. ( druk nr 10 ),
j) trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Brzeg przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. ( druk nr 11 ),
k) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg. ( druk nr 12, 13 ),
l) opinii dotyczącej rozłożenia na raty spłaty wierzytelności Gminy Miasto Brzeg. ( druk nr 14, 15, 16),
10) Ocena realizacji działań termomodernizacyjnych budynków szkół, przedszkoli i żłobka oraz
obiektów miejskich.
11) Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i stan przygotowań
inwestycji w związku z EURO 2012.
12) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1472

Nie zapomnij udostępnić: