Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 września, 2008 Tytuł artykułu

Zaproszenie na sesję – 5 września br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.09.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.06.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Ocena wyników finansowych oraz funkcjonowania spółek miejskich za 2007 rok oraz ZNM.
7) Informacja na temat realizacji Programu z funduszu spójności pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2008 r. (druk nr 1, 2);
b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Brzeg za 2007 r.(druk nr 3);
c) upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie na terenie części ogrodowej w Parku Wolności w Brzegu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu” (druk nr 4);
d) zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Ciepłowniczej (druk nr 5);
e) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 6, 7);
f) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 8, 9, 10);
g) zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (druk nr 11);
h) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu (druk nr 12, 13);
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 14).
9) Oświata w Brzegu w latach 2008-2013 – plan inwestycyjny oraz demografia.
10) Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009.
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: