Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2008 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej 23.06.2008 – zapowiedź

Treść artykułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 23 czerwca 2008 roku o godz. 900 w Ratuszu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2008r., 8.05.2008r. oraz 29.05.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 1).
7) Prezentacja opracowania pn. „Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna rewaloryzacji zespołu ratuszowego w Brzegu” jako etap realizacji zadania pn. „Rewitalizacja ratusza miejskiego w Brzegu”.
8) Stan bezpieczeństwa w mieście:
a) Informacja Powiatowej Policji w Brzegu;
b) Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
c) Informacja Straży Miejskiej w Brzegu.
9) Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich.
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr II/17/02 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 2);
b) ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta (druk nr 3);
c) przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych przez Unię Europejską (druk nr 4);
d) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/394/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 5);
e) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/213/04 z dnia 24 września 2004r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z Publicznych Przedszkoli w Brzegu (druk nr 6);
f) ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli oddziałów integracyjnych (druk nr 7);
g) zmian w budżecie miasta na 2008 rok (druk nr 8);
h) zmiany uchwały Nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 9);
i) emisji obligacji komunalnych (druk nr 10);
j) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobieranie tych opłat (druk nr 11).
11) Działalność ośrodków miejskich pomagających w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz informacja na temat mieszkania dla ofiar przemocy w rodzinie.
12) Informacja na temat patologii wśród młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
13) Ocena funkcjonowania uchwały RM w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście.
14) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
15) Wolne wnioski i informacje.
16) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: