Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 maja, 2008 Tytuł artykułu

Informacja nt. azbestu

Treść artykułu

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Brzeg do realizacji postanowień „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brzeg” informuję iż na właścicielach, użytkownikach wieczystych oraz zarządcach nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest spoczywają określone prawem obowiązki.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 4231), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest powinien przeprowadzać okresową kontrolę stanu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia. Formularz oceny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach z których jeden należy przekazać do powiatowego urzędu nadzoru budowlanego. W zależności od wyników oceny wyroby zawierające azbest należy wymienić bądź naprawić lub dokonać kolejnego przeglądu po pięciu latach bądź jednym roku (w zależności od stanu azbestu).
Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) osoby wymienione powyżej zobowiązane są także do dokonania inwentaryzacji zastosowanych materiałów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zebrane dane, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, należy następnie przedłożyć Burmistrzowi Miasta do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Natomiast osoby prawne powinny przedłożyć wskazaną informację właściwemu Marszałkowi Województwa.
Apeluję o jak najszybsze złożenie powyższej informacji (w terminie do 31 stycznia 2009r.), gdyż jest to dokument niezbędny do ubiegania się w 2009r. o dotacje na prace związane z usuwaniem, transportem oraz składowaniem azbestu. Gmina Miasto Brzeg planuje bowiem, w przypadku zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpoczęcie od 2009r. udzielania pomocy dla osób fizycznych zamierzających usuwać wyroby zawierające azbest.
Szczegółowe informacje oraz wzory formularza zgodnie z którym należy przeprowadzać ocenę stanu wyrobów zawierających azbest oraz formularza służącego do przeprowadzenia inwentaryzacji dostępne są w Urzędzie Miasta w Brzegu, parter, pok. 14B, nr tel. 077 416 04 98 lub 077 416 05 19. 

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: