Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 marca, 2008 Tytuł artykułu

Obowiązkowa akcja odszczurzania

Treść artykułu

O b w i e s z c z e n i e

Burmistrza Miasta Brzeg
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie  Miasta Brzegu.

Na podstawie § 17uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie „uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta” z późn. zm., Burmistrz Miasta Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od  1 kwietnia 2008r.  do 15 kwietnia 2008r.

1.    Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.

2.    W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia- na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.

3.    Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.

4.    W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
5.  Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.

6.    W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej  akcji w budynkach mieszkalnych administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w  obwieszczeniu.

7.    Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały  podlegają odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

8.     Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.
                               

    BURMISTRZ
                               
   (-)Wojciech HUCZYŃSKI
 

Nie zapomnij udostępnić: