Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 marca, 2008 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.03.2008 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad:
1)    Otwarcie obrad sesji.
2)    Wnioski do porządku obrad.
3)    Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2008 r.
4)    Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5)    Interpelacje i wnioski radnych.
6)    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu (druk nr 1).
7)    Rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany wynagrodzenia radnego Rady Miejskiej w Brzegu i przyjęcie uchwały w tej sprawie (druk nr 2).
8)    Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)    upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przebudowy oświetlenia na terenie Parku Centralnego w Brzegu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu” (druk nr 3);
b)    upoważnienia Burmistrza Miasta Brzegu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie zadania pn. „Dostawa 1 sztuki pompy DESMI typu S-80-70-220 z silnikiem 11 kW 2900 obr./min przeznaczonej do fontanny zlokalizowanej na zbiorniku wodnym przy ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego w Brzegu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu” (druk nr 4);
c)    udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg (druk nr 5);
d)    zmian w budżecie miasta na 2008 rok (druk nr 6, 7);
e)    zbycia z mienia komunalnego prawa własności działek gruntu nr 548/6 położonej w Brzegu przy ul. Makarskiego (druk nr 8);
f)    zbycia z mienia komunalnego prawa własności działek gruntu nr 547/16, 547/13, 548/2 położonej w Brzegu przy ul. Gustawa Morcinka (druk nr 9);
g)    odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 10);
h)    powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 11);
i)    złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Brzegu (druk nr 12);
j)    zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Nr II/17/02 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 13);
k)    zmiany uchwały w sprawie diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 14).
9)    Informacja dot. wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r. oraz analiza preliminarza wydatków na 2008 rok.
10)    Omówienie problemów osób niepełnosprawnych na terenie miasta.
11)    Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
12)    Wolne wnioski i informacje.
13)    Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
            (-) Mariusz Grochowski
 

Nie zapomnij udostępnić: