Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2008 Tytuł artykułu

Konkurs „Złote Kotwice”

Treść artykułu

Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg.
„Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:
1. Człowiek
2. Działalność charytatywna, społeczna
3. Gospodarka, samorząd, promocja
Kandydatury osób promowanych do otrzymania statuetki można składać pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15) oraz w siedzibie Rady Miejskiej (Ratusz – poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15). Kandydatury może zgłaszać każdy chętny.
Termin składania kandydatur : 31. 03. 2008 r.
Propozycje kandydatury do statuetki „Złote Kotwice” powinny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2. Imię, nazwisko i adres kandydata lub nazwę zgłoszonej instytucji, organizacji, firmy;
3. Wskazanie kategorii przyznania statuetki;
4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury dla danej kategorii.
Wyłanianie nominowanych określa regulamin przyjęty przez Kapitułę (w jej skład wejdą osoby powołane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej).
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły obędzie się na sesji Rady Miejskiej podczas Dni Brzegu.
Nominacje z werdyktami Kapituły podane zostaną do publicznej wiadomości. Kapituła ma prawo nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. Decyzje Kapituły SA ostateczne bez możliwości odwołania.
Statuetka „Złote Kotwice” przedstawia kotwicę umiejscowioną na marmurowym postumencie z napisem słów Księcia Jerzego II Piasta „jedni budują dla nas, my dla potomności”.
Laureat konkursu otrzymuje prawo do wykorzystywania wzoru statuetki na swoich wyrobach i materiałach promocyjnych.
ZACHĘCAMY DO ZGŁASZNIA KANDYDATUR!

Nie zapomnij udostępnić: