Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2007 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej – 22 czerwca br.

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.06.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.05.2007 r. i 25.05.2007 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Stan bezpieczeństwa w mieście:
a) Informacja Powiatowej Policji w Brzegu;
b) Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
c) Informacja Straży Miejskiej w Brzegu.
7) Prezentacja analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg oraz przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 1, 2).
8) Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XLIX/393/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu oraz uchwały nr LV/463/06 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zmian w ww. uchwale i przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale Nr XLIX/393/06 rady Miejskiej z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu (druk nr 3);
b) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta Brzeg (druk nr 4).
9) Ocena stanu zieleni miejskiej oraz przyjęcie uchwały w sprawie:
a) przyjęcia do realizacji programu rewitalizacji terenów zieleni miejskiej w Brzegu na lata 2007 do 2020 roku (druk nr 5).
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr II/10/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Brzegu (druk nr 6);
b) zmian w budżecie miasta na 2007 r. (druk nr 7);
c) procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 8);
d) emisji obligacji komunalnych (druk nr 9);
e) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Brzeg (druk nr 10);
f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Brzeg (druk nr 11);
g) zmieniająca uchwałę o przyjęciu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 – 2007” (druk 12);
h) zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 976 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (druk nr 13);
i) zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg obejmującej działkę nr 985 położoną w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (druk nr 14);
j) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Brzeg na lata 2007 – 2015 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brzeg (druk nr 15);
k) zmiany uchwały nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg (druk nr 16);
l) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu (druk nr 17);
m) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 18).
11) Informacja o działalności ośrodków miejskich pomagających w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
12) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji umów zawieranych z firmą Media Art. Spółka z o.o.
13) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: