Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 marca, 2007 Tytuł artykułu

Zaproszenie na sesję – 30 marca br.

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.03.2007 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 02.03.2007 roku.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Brzeg:
a) zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Gać,
b) przedstawienie informacji i dyskusja.
7) Ocena funkcjonowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2007 rok ( druk nr 1),
b) zmian w budżecie miasta na 2007 rok ( druk nr 2),
c) uchwalenia „Strategii Promocji Gminy Miasto Brzeg na lata 2007 – 2015” ( druk nr 3 ),
d) przyjęcia zmian do Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” z siedzibą w Gać (druk nr 4 ),
e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 5 ),
f) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu ( druk nr 6 ).
9) Sprawozdanie finansowo – rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok oraz Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2005 – 2007, za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 rok.
10) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok oraz Preliminarz do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-) Andrzej Ogonek
 

Więcej informacji:
http://www.bip.brzeg.pl

Nie zapomnij udostępnić: