Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 stycznia, 2007 Tytuł artykułu

Zmiany w Projekcie ISPA/Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”

Treść artykułu

W dniu 6 grudnia 2006 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego określającego zasady współfinansowania Projektu ISPA/Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. Zmiana dotyczy następujących elementów Projektu:
– terminu zakończenia,
– Beneficjenta,
– zakresu rzeczowego.

Przyczyną zmian Memorandum Finansowego jest wydłużenie procedury przetargowej, zastosowanie w Projekcie nowoczesnych technologii oraz optymalizacja zarządzania Projektem.
Dodatkowo wydłużenie okresu realizacji Projektu pozwoli na zrealizowanie planowanych dodatkowych inwestycji o wartości prawie 2,5 mln euro.

Komisja Europejska zmieniła Beneficjenta Projektu – z Gminy Miasto Brzeg na PWiK. Już na etapie składania aplikacji do Funduszu ISPA w 2001 roku postulowano o wskazanie PWiK jako Beneficjenta Projektu, gdyż analiza finansowa Przedsięwzięcia oparta była na analizie finansowej Spółki. Dodatkowym argumentem jest fakt, że PWiK finansuje całość udziału własnego (40% wartości całego Projektu) oraz wszystkie koszty niekwalifikowane Projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem będzie PWiK, zaistnieje możliwość dokonywania pełnych odpisów amortyzacyjnych od wytworzonych w ramach Projektu środków trwałych, a Spółka zaliczać je będzie do kosztów uzyskania przychodu.
Zmiana ta zapewni jednolity system zarządzania Projektem, zarówno w fazie wdrażania, jak i eksploatacji.

Zaakceptowano również zmiany zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i polegające na rozszerzeniu Projektu o budowę linii do odwadniania osadu oraz o system monitoringu przepompowni.
System monitoringu to stanowiska dyspozytorskie i urządzenia takie jak: sterowniki, moduły komunikacyjne, serwery oraz niezbędne oprogramowanie, które umożliwią prawidłową eksploatację sieci – szybkie wykrycie i usunięcie awarii. Dzięki analizie zbieranych informacji możliwe będzie także zapobieganie awariom. Zautomatyzowanie pracy pomp będzie zasadniczym elementem optymalizacji ich pracy i spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz pozwoli na wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji urządzeń.
Linia do odwadniania osadu przefermentowanego, potocznie zwana „wirówką”, przyczyni się do zmniejszenia ilości osadu, a to pozwoli na osiągnięcie przewidywanego efektu ekologicznego.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Jednostka Realizująca Projekt

Nie zapomnij udostępnić: