Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 stycznia, 2007 Tytuł artykułu

Komunikat Burmistrza Miasta Brzegu

Treść artykułu

Komunikat Burmistrza Miasta Brzegu
w sprawie zmiany przepisów o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2006 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 225 poz. 1635.Wspomniany akt normatywny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. wprowadzając istotne zmiany w stosunku do porządku prawnego obecnie obowiązującego w zakresie opłaty skarbowej, a w szczególności :

l. Opłacie skarbowej nie będą podlegały :
– podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
– weksle,
– dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela,
– pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane w sprawach
innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2. Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty, lecz wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, zobowiązane będą do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Również sądy będą zobowiązane do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu
w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów lub kopii.

4. Zachowano zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Oznacza to, że objęte przedmiotową opłatą będą wyłącznie te czynności urzędowe, od których określono stawki w cz. I załącznika do ustawy, przy czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które będą podlegały opłacie skarbowej według stawki określonej w ust.53 cz. I tego załącznika.

5. Wpłat z tyt. opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek: BZ WBK SA 1O/Brzeg 44 1090 2141 0000 0005 5800 0531

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: