Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 października, 2006 Tytuł artykułu

Przypominamy

Treść artykułu

Mieszkańcom Brzegu, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r. nr 236 poz. 2008), odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości powinny być zbierane w urządzeniach (pojemnikach) zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Pojemniki powinny być opróżniane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie podpisanej umowy, a właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania korzystania z ww. usług. Burmistrz ma prawo do kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów z nieruchomości i dowodów zapłaty za świadczone usługi.
Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej posesji.
Nie dopuszcza się składowania odpadów w miejscach przypadkowych, nie przeznaczonych na ten cel.
Za wyrzucanie odpadów w miejsca nie przeznaczone do ich składowania może zostać nałożona kara grzywny lub przeprowadzone postępowanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.) Burmistrz Miasta w przypadku stwierdzenia składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel, w drodze decyzji nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie, wskazując jednocześnie sposób wykonania decyzji.
Każdy z nas powinien dbać o to, aby zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk w najbliższym otoczeniu i reagować na nieprawidłowe zachowania innych mieszkańców.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: