- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej 8 września 2006 r.

Na sesji Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 8 września 2006 roku zostały podjęte na-stępujące uchwały:
• Nr LIII/436/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zabezpieczenia wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków,
• Nr LIII/437/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zabezpieczenia wekslem in blanco prawidłowego wydatkowania środków,
• Nr LIII/438/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/439/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/440/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/441/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/442/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/443/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/444/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/445/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
• Nr LIII/446/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzą-cych nowe miejsca pracy na terenie miasta Brzegu,
• Nr LIII/447/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: opinii dotyczącej przydzia-łu lokalu mieszkalnego,
• Nr LIII/448/06 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie trybu przygotowania i podjęcia uchwały Nr LII/432/06r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Bu-rmistrza Miasta Brzegu.

W/w uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w:
• Biurze Rady Miejskiej w Brzegu – Rynek Ratusz
• Urząd Miasta Biuro Organizacyjno-Prawne – ul. Robotnicza 12
• Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.brzeg.pl