Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2006 Tytuł artykułu

O b w i e s z c z e n i e

Treść artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeg
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta Brzegu.

Na podstawie § 21 uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr XII/80/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie „utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg”,
Burmistrz Miasta Brzeg przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia w dniach od 2 października 2006r. do 16 października 2006.

1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.

2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia- na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.

3. Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.

4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.

5. Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do
niej dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.

6. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej akcji w budynkach mieszkalnych-administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w obwieszczeniu.

7. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały podlegają
odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

8. Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie
Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.

Burmistrz Miasta Brzeg
/-/ Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: